در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
قیمت نرم افزار
26% (120)
امکانات نرم افزار
23% (106)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
22% (101)
سادگی استفاده از آن
14% (65)
خدمات پشتیبانی
9% (43)
بروز رسانی مستمر
6% (30)
تعداد آراء : 465