در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
قیمت نرم افزار
27% (126)
امکانات نرم افزار
23% (107)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
21% (101)
سادگی استفاده از آن
14% (66)
خدمات پشتیبانی
9% (43)
بروز رسانی مستمر
6% (30)
تعداد آراء : 473