در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
قیمت نرم افزار
28% (145)
امکانات نرم افزار
22% (114)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
20% (104)
سادگی استفاده از آن
14% (69)
خدمات پشتیبانی
9% (47)
بروز رسانی مستمر
6% (31)
تعداد آراء : 510