در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
قیمت نرم افزار
28% (136)
امکانات نرم افزار
22% (109)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
21% (104)
سادگی استفاده از آن
14% (69)
خدمات پشتیبانی
9% (44)
بروز رسانی مستمر
6% (30)
تعداد آراء : 492