در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
قیمت نرم افزار
32% (180)
امکانات نرم افزار
21% (119)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
20% (111)
سادگی استفاده از آن
13% (73)
خدمات پشتیبانی
9% (49)
بروز رسانی مستمر
6% (36)
تعداد آراء : 568